Kuizi Kimia - Pjesa e 13

Ky është një kuiz nga Kimia. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka nga 4 opcione apo përgjigje dhe ku vetëm njëra nga ato përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e 13 e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja në Kimi ose mësoni ato gjëra që nuk i keni ditur.

This is a quiz of Chemistry. The quiz contains 10 questions, each question has 4 options or answer and where only one of them is the correct answer. This is part 13 of this quiz. Test your knowledge in Chemistry or learn things that you did not know.

Get Adobe Flash player

Instructions: 

Përgjigjuni në pyetjet që shfaqen në këtë kuiz.

Answer the questions that appear in this quiz.

please rate this game: 

No votes yet

Game Categories: